روزخیمه شب بازی قدس در راه است: نشاط در اردوگاه سبز و هراس در لشکرگاه کودتا

شهریور ۰۷، ۱۳۸۹

حکومت ایران، مدعی است که جنبش سبز را به طور کامل سرکوب کرده است، اما حتی از برگزاری شبهای قدر در حرم بنیانگذار حکومتش هم هراسان است و آن را تعطیل کرده است. کشور هنوز پادگان است و لرزش دست و دل کودتاگران از دور هویداست، اما ادعای مضحک فتح جنبش را دارند. در خیال کودتاگران، فتح خیابانها فتح جنبش است، اما نمی دانند که جنبش سبز دلها را فتح کرده است، و دلهای مردم جایی است که با لشکرکشی و حکومت نظامی فتح نمی شود. وقتی دلها با حکومت نباشد، خیابانهای مرده شهر خبر از آتشی می دهد که در زیر خاکستر و در انتظار بهانه ای برای شعله ور شدن است.
 برخلاف این آشفتگی در آوردگاه متزلزل کودتا، در اردوگاه سبز وضعیت متفاوت است. جنبش سبز بعد از آن راهپیمایی های میلیونی، به این باور رسیده است که بیشمار است و به این بلوغ سیاسی رسیده است که لزوما نباید همه چیز را در کف خیابان جستجو نکند و مگر چند بار باید بی شماریشان را اثبات کنند؟ جنبش سبز به خوبی دریافته است که پاشنه آشیل غول استبداد دینی، آگاهی مردمان است. وقتی پایگاه جهل و خرافه و دروغ فروپاشد، غول استبداد دینی خود به خود ذوب خواهد شد. و روز قدس یکی از همان روزهایی است که کاخ نامشورع جور بر آن بنا شده است. حکومتی که در نوع خودش ظالمانه ترین و وحشیانه ترین روشها را برای سرکوب مردمان خودش به کار برده است، امروز مدعی دفاع از حقوق فلسطینیان در برابر ظلم دولت نظامی اسراییل است. این دروغ بین المللی صرفا از زبان دولت کودتا گفته نمی شود، بلکه با برگزاری راهپیمایی های صوری در حمایت از مردم فلسطین، می خواهند دروغشان را در نقابی گمراه کننده به نام مردم ایران جلوه دهند.
 خوشبختانه علیرغم همه تدارکاتی که دولت کودتا اندیشیده بود، حضور مقتدرانه سال گذشته جنبش سبز، نقاب را از چهره کریه حکومت فریبکار ایران برداشت و پیامی شفاف را به دنیا مخابره کرد. امسال نیز روز قدس دیگری در راه است و عفریته کودتا در پی چینش نمایشنامه دروغین دیگری است. از یک سو، می خواهند دروغ سی ساله شان در دفاع از مظلوم را تکرار کنند و از سویی دیگر و در صورت عدم حضور جنبش سبز، می خواهند مارش دورغین پیروزی کامل را بنوازند. از همین روست که جنبش برای مقابله با این طرح های شوم، در حال برنامه ریزی برای حضور سبز دیگری است. بدیهی است با همینه ای که دولت کودتا برای جلوگیری از تکرار رسوایی سال گذشته تدارک خواهد دید، قرار نیست و ممکن هم نیست که با هزینه بسیار یک راهپیمایی میلیونی به نمایش گذاشته شود، اما همینقدر که این نمایش کودتایی رسوا شود، خودش یک پیروزی است. همینقدر که خیابان های شهر چهره نظامی به خود بگیرد و سربازان دولت نظامی ایران  همچون نظامیان اسراییلی برای جلوگیری از حضور واقعی مردم در خیابان قطار شوند، نمایش مضحکشان شکست می خورد. در بدترین ( وشاید بهترین) شرایط ، اگر باتومی بلند کنند و اگر گلوله ای شلیک کنند، افتضاحی جهانی را به نمایش خواهند گذاشت که قابل پرده پوشی نیست و پیام جنبش سبز دگرباره جهانی می شود.
اهالی جنبش سبز در خارج از کشور نیز می توانند همزمان با روز خیمه ش بازی قدس، تصاویر سرکوب مردم ایران را به جهانیان نشان دهند و به رسوا کردن این نمایش یاری رسانند. کافی است شعارهایی نظیر دولت ایران دروغ می گوید در کنار تصاویر سرکوب قرار گیرد، تا هم پیام مردم ایران به دنیا مخابره شده باشد و هم از خرج کردن دولت کودتایی ایران از مشروعیت جعلی برای حمایت دروغین از مردم فلسطین جلوگیری شود.
جان کلام اینکه، روزهای سبز در راه است و نشاط در اردوگاه جنبش و هراس در لشکرگاه کودتا خود نشان از پیروزی زودهنگام جنبش سبز دارد. می توانیم با این امید، روزهای آینده را برای حضوری مدبرانه  برنامه ریزی کنیم.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت: اصل این مطلب را با اندکی تغییر پیش از این در سایت خبرنگاران سبز با عنوان   حضور سبز، نمایشنامه روز قدس را رسوا خواهد کرد منتشر نموده ام.

1 نظرات:

پونه گفت...

"کافی است شعارهایی نظیر دولت ایران دروغ می گوید در کنار تصاویر سرکوب قرار گیرد، تا هم پیام مردم ایران به دنیا مخابره شده باشد و هم از خرج کردن دولت کودتایی ایران از مشروعیت جعلی برای حمایت دروغین از مردم فلسطین جلوگیری شود"
++++++++++++++++++++

ارسال یک نظر

این دیوار برای یادگاری نوشتن شماست. بر این دیوار کاهگلی هر چه نبشته شود، نظر میهمانی ارجمند است و دلیلی بر موافقت یا مخالفت صاحبخانه نیست. صاحبخانه البته مختار است که هرزنوشته ها و توهین های مستقیم را از این خشت گلی بزداید. ضمنا همه کامنت ها ارزشمندند و پاسخ ندادن به یک کامنت لزوماً به معنی بی توجهی یا کم اهمیت قلمداد کردن آن کامنت یا نویسنده اش نیست.